اگر می‌خواهید انجام بهتر شنای کرال سینه را تجربه  کنید، این مقاله را از دست ندهید و با انجام این تمرینات شنای خود را بهبود ببخشید.

در این مطلب، پول تیکت تمرین‌هایی را برای شما آماده کرده است که می‌توانید آن‌ها را در خانه یا در هرجایی خارج از آب انجام بدهید و با انجام آن‌ها مهارت شنای کرال سینه را در خود بهبود بدهید.

۱. به این ترتیب با دست چپ به یک دیوار تکیه کنید، زانویِ پای راست را خم کنید و پاها را به سمت باسن و کمر آورده و تا زانو خم کنید. وقتی پاها نزدیک باسن است، پایِ راست را در حالی که زانو و مچ پا را خم نگه داشته اید به یک طرف و به سمت بیرون ببرید. بعداز اینکه پایتان را با زاویه ۴۵ درجه بالا آوردید آن را بکشید و اشاره انگشتان شصت باید به سمت پایین باشد سپس پاها را به حالت اولیه برگردانید.

تمرین برای انجام بهتر شنا کرال سینه

تمرین برای یادگیری شنا کرال سینه

بین طرف راست و چپ هماهنگی ایجاد کنید.

این تمرین را تا جایی که به آن عادت کنید ادامه دهید‌.

به صورت متناوب می توانید تمرین پا را در آب با تکیه دادن بازوها و بدن به یک تخته برد و پا زدن، انجام دهید.

۲. پا زدن را با حالتی که پاها به سمت بیرون بدن قرار گرفته شروع کنید.

برای انجام بهتر شنا کرال سینه با حالت هسته ای (مرکزی) شروع کنید و مچ پاها را بچرخانید در حالی که پاها به سمت بیرون از بدن قرار دارد، سپس پاشنه های پا را به سمت باسن بیاورید و همزمان مچ پاها را به سمت ساق پا بکشید.

تمرین شنا کرال سینه

تمرین برای یادگیری بهتر شنا کرال سینه

۳. پاها را به یکطرف و به سمت بیرون بکشید، در حالی که پاشنه ها به باسن متمایل می شود.

در ادامه حرکت برای انجام بهتر شنا کرال سینه زانوها را کمی بیشتر از عرض شانه باز کنید. مچ پا را با زاویه نسبت به پاهای خود نگه دارید. پاها را مستقیم و به پشت بکشید و دوباره آن ها را سرجای خود برگردانید. در انتهای کشش پاها را از مچ به سمت پایین پرتاب کنید.

اگر زانوها را زیادی به طرفین بکشید باعث اعمال شدن کشش اضافی به بدنتان می شوید. کشش اضافی باعث می شود آرام تر در طول آب حرکت کنید.

تمرین شنا کرال سینه

تمرین شنا کرال سینه خارج از آب

بعد از آنکه مچ پا را به سمت بیرون پرتاب کردید تا جایی که می توانید کف پا را به داخل و بیرون بچرخانید.

استفاده از این مطب تنها با درج لینک و نام پول تیکت مجاز است.