پارک آبی موج‌های خروشان به دلیل عدم رعایت حجاب بانوان در زمان تفریح پلمپ شده است. مدیر اجرایی سرزمین موج‌های آبی خروشان گفته است که پلمپ این مجموعه پس از پایان ساعت کاری یعنی 9 شب اتفاق افتاده است. این در حالی است که سرزمین موج‌های خروشان بنر و تذکرات لازم را به افراد داده است.

دلیل این پلمپ، عدم رعایت حجاب بوده است.