Banner

برای بستن ESC را فشار دهید

مصدومیت شنا

1 مقاله
0 361
2
2 دقیقه مطالعه

آسیب دیدگی در شنا مانند هر ورزش دیگری ممکن است اتفاق بیفتید با این تفاوت که آسیب دیدگی برای شناگران حرفه ای رخ می دهد و برای افرادی که در شرایط مسابقه قرار ندارند یا به صورت طولانی مدت شنا نمی کنند رخ نخواهد داد….