استخر آفتاب دو اصفهان

اطلاعات بلیت

  • جنسیت: آقایان و بانوان
  • آدرس: اصفهان - اصفهان - خیابان کاوه - بعد از ترمینال کاوه - پل جابربن انصاری - خیابان ابوریحان بیرونی - خیابان اشراق شمالی - خیابان برازنده - کوچه پانزده - مجتمع مسکونی برج های آفتاب - استخر آفتاب دو
  • شماره تماس: ۰۳۱-۳۴۵۸۸۷۶۵
  • استخر کودکان: دارد
سانس آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۲۰:۳۰
پایان :
۲۲:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۲۲:۳۰
پایان :
۰۰:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۲۰:۳۰
پایان :
۲۲:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۲۲:۳۰
پایان :
۰۰:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۷/۲۸
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۱:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۷/۲۸
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۲۰:۳۰
پایان :
۲۲:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۲۰:۳۰
پایان :
۲۲:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۲۲:۳۰
پایان :
۰۰:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۲۰:۳۰
پایان :
۲۲:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۲۲:۳۰
پایان :
۰۰:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۲۰:۳۰
پایان :
۲۲:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
سانس بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۰:۳۰
پایان :
۱۲:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۴:۳۰
پایان :
۱۶:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۱۰:۳۰
پایان :
۱۲:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۱۴:۳۰
پایان :
۱۶:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۷/۲۸
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۶:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۴:۳۰
پایان :
۱۶:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۰:۳۰
پایان :
۱۲:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۴:۳۰
پایان :
۱۶:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۰:۳۰
پایان :
۱۲:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۴:۳۰
پایان :
۱۶:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۰:۳۰
پایان :
۱۲:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۴:۳۰
پایان :
۱۶:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۲۳
--

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.