استخر ایثار قم

اطلاعات بلیت

  • جنسیت: آقایان و بانوان
  • آدرس: قم - قم - بلوار جمهوری - خیابان کرامت - مجتمع ایثار
  • شماره تماس: ۰۲۵-۳۲۸۸۲۳۵۵
  • استخر کودکان: دارد
آقایان سانس آزاد
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
جمعه
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
بانوان سانس آزاد
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
جمعه
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۵/۰۶
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
%۱۰
--
آقایان سانس ویژه
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
جمعه
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
%۳۳
--

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.