استخر حجاب قم

اطلاعات بلیت

  • جنسیت: آقایان و بانوان
  • آدرس: قم - قم - انتهای خیابان جواد الائمه- روبروی آتش نشانی
  • شماره تماس: ۰۲۵-۳۸۹۱۲۰۲۴
  • استخر کودکان: دارد
سانس بانوان ( عادی )
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۱:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۱:۰۰
پایان :
۱۴:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۱:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۱:۰۰
پایان :
۱۴:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۱:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۱:۰۰
پایان :
۱۴:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۱:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۱:۰۰
پایان :
۱۴:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۱:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۱:۰۰
پایان :
۱۴:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
سانس آقایان ( عادی )
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۵:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۱۵:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۵:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۵:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۵:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۵:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۶,۵۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
%۲۶
--
سانس بانوان ( آزاد )
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۰۹:۳۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰ تومان
%۲۸
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۷/۲۸
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۴:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰ تومان
%۲۸
--
سانس آقایان ( آزاد )
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
جمعه
۱۳۹۶/۰۷/۲۸
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰ تومان
%۲۸
--

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.