استخر سوخته سرایی تهران

اطلاعات بلیت

 • جنسیت: آقایان و بانوان
 • آدرس: تهران - تهران - جنت آباد - خیابان شاهین شمالی
 • شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۴۴۳۳۸۸
 • استخر کودکان: دارد
 • آقایان
 • استخر بزرگسالان
 • استخر شنا
 • بانوان
 • بوفه
 • پارکینگ
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • سونا بخار
 • سونا خشک
 • کلاس آموزش شنا
شیفت آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
%۱۲
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۷
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
%۱۲
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۷
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۲/۰۸
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
%۱۲
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۲/۰۸
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
%۱۲
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
%۱۲
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۱
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
%۱۲
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۱
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
%۱۲
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۳
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
%۱۲
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۳
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۴
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
%۱۲
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۴
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۲/۱۵
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
%۱۲
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۲/۱۵
شروع :
۲۰:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
شیفت بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
-- خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۷
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۷
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۷
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۲/۰۸
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۲/۰۸
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۰
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۱
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۱
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۱
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۲
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۳
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۳
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۳
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۴
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۴
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۴
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۲/۱۵
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۲/۱۵
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۲/۱۶
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
--

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.